Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Stadgar

Hjärta är en ny, partipolitiskt obunden förening. Vi har klubbat preliminära stadgar på ett statuerande möte. Dessa kommer att uppdateras på föreningens nästa årsmöte.

Stadgar för föreningen Hjärta

§ 1 Namn

Föreningens namn är Hjärta.

§ 2 Mål

Hjärta är en religiöst och partipolitiskt obunden förening, som vilar på socialdemokratiska och folkrörelsedemokratiska värderingar, och engagerar sig för ett mångreligiöst Sverige.

Hjärta företräder och försvarar en samhällssyn som grundar sig på principen om alla människors lika värde och frihet, oavsett sådana diskrimineringsgrunder som till exempel medborgarskap, klass, religionstillhörighet, livsåskådning, funktionalitet, ålder, etnicitet, kön, sexuell läggning och könsidentitet.

Hjärtas huvuduppgift är att försvara minoriteter och särskilt utsatta grupper i samhället, och försvara demokratins principer.

Hjärtas mål är ett samhälle som är rättvist, fritt, solidariskt och demokratiskt.

Föreningen har till uppgift att organisera och samla medlemmar som erkänner föreningens mål.

§ 3 Organisation

Hjärta är verksamt inom Sverige.

Hjärtas verksamhet leds av den vid föreningens årsmöte valda styrelsen.

§ 4 Årsmötet

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Årsmöte för föreningen genomförs före februari månads utgång. Kallelse till årsmöte ska tillställas samtliga medlemmar senast två veckor före mötet.

Val och omröstning sker öppet. Personval sker med sluten omröstning om någon så begär. Vid lika röstetal är tjänstgörande ordförandes röst utslagsgivande utom vid personval, då lottning ska genomföras.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 • Årsmötets behöriga utlysande
 • Antagande av dagordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av ordförande och övriga funktionärer för
  årsmötet
 • Val av protokollsjusterare och rösträknare
 • Behandling av verksamhets- och ekonomisk berättelse
 • Behandling av revisionsberättelse
 • Beslut om ansvarsfrihet
 • Behandling av motioner och förslag
 • Fastställande av regler för medlems- och föreningsavgifter
 • Val av styrelse
  – Ordförande
  – Styrelseledamöter
  – Styrelseersättare
 • Val av två revisorer och en revisorsersättare
 • Val av valberedning

§ 5 Medlem

Medlemskap kan ges till den som erkänner föreningens ändamål, följer dess stadgar samt betalar medlemsavgift.

Ny medlem betalar avgift för det år under vilket inträdet sker.

Medlemskap i Hjärta ger medlemmen rätt till:

att delta i föreningens mötes- och studieverksamhet

att rösta vid medlemsmöten

att kunna väljas till förtroendeuppdrag inom föreningen

att få information om föreningens ställningstaganden i politiska och organisatoriska frågor

att ställa förslag vid möten i föreningen

att motionera till föreningens årsmöten

Medlem som verkar i strid mot föreningens ändamål och stadgar kan uteslutas ur föreningen. x§Beslut om uteslutning fattas av föreningens styrelse efter utredning.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av ordförande, kassör och ytterligare minst en ledamot.

Styrelsen leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med årsmötets beslut samt föreningens stadgar.

Det är styrelsens uppgift att planera och lägga fram förslag till medlemsmöten samt tillse att medlemsmötens beslut verkställs.

§ 7 Övriga bestämmelser

Föreningen upplöses om minst tre fjärdedelar av medlemmarna fattar beslut därom på ordinarie årsmöte.

Medlem, som trots skriftlig påminnelse resterar med avgift under längre tid än tolv månader, ska uteslutas ur föreningen.

Tillägg till dessa stadgar kan antas av årsmötet. Tillägg får inte stå i strid med eller upphäva innehållet i dessa stadgar.

%d bloggare gillar detta: