Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Manifest

Hjärtas styrelse och medlemmar har tillsammans har arbetat fram ett manifest för att förklara varför föreningen finns och vad vi vill åstadkomma. Manifestet fastställdes av styrelsen den 3 februari 2022. Håller du med oss? Bli medlem!

Vi är Hjärta!

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden förening för mer hjärta i politiken. Vi är en förening för politiska och religiösa människor vars övertygelse är: 

• att alla människor är en del av Guds skapelse och äger samma mänskliga rättigheter 

• att den enskildes och samhällets utveckling till frihet och rättvisa främjas när människor har möjlighet att delta i politiken och samhällsbygget, med respekt för sin egen och andras andlighet och tro; människans kritiska tänkande liksom hennes skaparkraft är gåvor till mänskligheten 

• att samhället och världen blir en bättre plats för alla när det råder demokrati, social rättvisa, jämlikhet, frihet att utöva kultur, religionsfrihet, jämställdhet och frihet från alla former av diskriminering, ett klimat- och miljöansvar som får genomslag inom alla politikområden samt en utrikespolitik som bekämpar fattigdom och stödjer folkrätt.

Vi är öppna för alla som delar våra värderingar oavsett religiös övertygelse. Vi är andliga på olika sätt och i olika grad, har olika bakgrund och använder olika begrepp för att beskriva det vi tror på, men delar en stark övertygelse om att vi kan och bör arbeta tillsammans för ett rättvist, jämställt och hållbart samhälle, till försvar för demokratin och människovärdet, för sanning och transparens, mångfald, en human migrationspolitik, fungerande välfärd och nedrustning för fred i världen.

Hjärta är en maktkritisk förening, som också vet att såväl tron som politiken i fel händer kan göras till vapen för auktoritära och reaktionära krafter. Vi definierar oss som progressiva och antiauktoritära.

Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet. En värld där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde. Vi vill ha en värld byggd på solidaritet. 

Vi ser sanningen som något som bara Gud till fullo äger. Vår uppgift är att söka.

Varför behövs vi? 

Runtom i världen konstaterar allt fler att deras framtid inte blev den som utlovats dem. Ett stort löfte om en gradvis allt bättre värld genom teknik, upplysning och ekonomisk tillväxt, har länge burit vår civilisation. Men oändlig tillväxt är inte möjligt i en ändlig värld. Gamla system och idéer börjar komma till vägs ände. Decennier av varningsrop om kommande miljökatastrofer besannas och får gestalt. Dagens unga kan inte, likt tidigare generationer, längre förvänta sig att få det bättre än sina föräldrar. 

Vi har nått fram till tiden då världens rikaste nått en ny nivå av historiskt oöverträffade och absurda rikedomar, stöttade av ett globalt system som ständigt förskjuter världens resurser uppåt, bort från dem som behöver och till dem som har allt. 

En nykolonialistisk praktik bland världens företagsjättar och nationer i det globala nord har skapat misär, tömda naturresurser och destabiliserade regioner runtom i det globala syd. Människor svälter trots att maten räcker, för att ojämlikheten tillåts bre ut sig och äganderätten ställts över rätten till liv. De människor som flyr från de problem världsordningen har skapat, görs själva till problem när de når Europas stränder i hopp om en framtid.

Vår tids stora misslyckande att bygga ihop samhället och världen har lett till både ekonomisk och sociokulturell segregation. Många som aldrig fått en chans att delta på lika villkor dras istället in i utnyttjande och kriminalitet. Men samtidigt som kriminaliteten tillåts stiga så riktas blicken bort från de verkliga orsakerna och en alltmer militaristisk, rädslostyrd och dehumaniserande retorik tilltar i styrka i samhällsdebatten.

Desinformation och hetsande propaganda förklädd till nyheter bidrar till ett samhällsklimat där misstro växer mot minoriteter, men också mot journalister, politiker, forskare och företrädare för det civilsamhälle som bär röst för de drabbade. I en tid då allt för många jagar syndabockar har vi en vision om vårt land som ett växande hem för människor med skilda bakgrunder men gemensam framtid, och jorden som en värld av grannar. En annan värld är möjlig.

I ett globalt landskap av desillusion inför brutna löften, misstro mot fakta och splittring mellan folk, nationer, klasser och religioner, får auktoritarism, nationalism, främlingsfientlighet och rasideologi förnyad kraft. Vi ser risken för att en senmodern fascistisk tidsanda får växa fram.

Åter rustar många nationer upp. En en ny tids automatiserad krigföring och elektronisk massövervakning av den egna befolkningen har nu blivit verklighet.

Det är dags att sluta följa våldets och misstrons onda spiral, med dess självuppfyllande profetior om kapprustning, övervakning och gränser. Alla dessa murar vi reser bygger bara sakta in oss i vårt eget, ljusfattiga fängelse.

Vägskälet

Vårt samhälle har nått fram till ett vägskäl. Vi står inför två historiskt beprövade sätt att se på världen. I den ena riktningen ligger en plundrad planet och ett fascistiskt övervakningssamhälle. I den andra riktningen, som ännu står öppen för oss att välja, väntar det öppna, fria, jämlika, demokratiska och hållbara samhället.

Vi hämtar vår inspiration från en framgångsrik svensk reformistisk, folkrörelsedemokratisk ideologi. När samhället blir öppnare, utvecklas också de värderingar som driver på förändringen. Vi som lever idag måste få vara fria att ständigt ompröva och förnya de beslut som fattades av gårdagens visionärer. Vi föredrar provisoriska utopier och drömmar som växer i takt med oss själva.

I demokratins kärna finns fria och allmänna val, rättssäkra institutioner och en konstitutionellt skyddad yttrandefrihet. Men demokrati är också en hållning:

Demokrati är åsikten att samhället blir bättre och rikare ju fler som aktivt deltar i det, som möts i ögonhöjd och vill kalla vårt samhälle för sitt hem. Demokrati är också en ideologi som överskrider nationsgränser, där en människa inte måste ha ett medborgarskap för att räknas, vara viktig och värdefull.

Vi vet att demokratin aldrig är färdig, utan är något som måste växa för att överleva. För det behövs dialogarbete, folkbildning och långsiktigt, folkrörelsenära engagemang som inkluderar fler i vår demokratiska samhällsmodell och utbildar fler i demokratiska värden. 

Vi menar att denna demokratisyn blir särskilt viktig att hålla fast vid när grupper med reaktionär och auktoritär agenda med breda penseldrag utmålar minoriteter som “mindre demokratiska” eller till och med “hot mot demokratin”. Dessa anklagelser utgår från att demokratin är ett färdigt projekt och utgör i sig ett hot mot demokratin genom att människor exkluderas, tilliten till andra människor i samhället urholkas och det folkrörelsearbete som grundlägger och möjliggör demokratin nedvärderas och misstänkliggörs. Vi vill försvara demokratin från att bli ett slagträ mot minoriteter.

Vi bejakar tron som en fullkomligt central komponent i själslivet hos majoriteten av människorna på vår planet, och erkänner trons inspirerande kraft som ingjuter hopp och påminner om vikten av medmänsklighet och medkänsla i en tid som annars upphöjer egoistiska värden.

Detta erkännande av trons självklara plats i det demokratiska samhället måste idag göras med stor tydlighet och eftertryck, då troende minoriteter i Sverige utsätts för allt mer allvarliga förföljelser – företrädesvis gäller detta judiska och muslimska grupper, som blir allt mer utsatta för konspirationsteorier och trakasserier.

Hjärta står för mäns, kvinnors och ickebinäras självklara jämställdhet och likhet i friheter och rättigheter. Vi betraktar patriarkatet som en maktstruktur som delar in mänskligheten och förslavar i roller av över- och underordning, som skadar och begränsar alla och berövar dem möjligheten att blomma som fria och kompletta individer.

Kampen för människovärdet och demokratin måste idag föras på många fronter. Vi verkar i en svensk kontext men menar att de problem vi ser i Sverige har rötter i en global ordning. De kan bara lösas utifrån en analys som höjer blicken, och inte stannar innanför Sveriges gränser. Alla dessa frågor hänger ihop. 

  • Klimat och miljö är en fråga om allas överlevnad, kopplad till rättvisefrågor, inte minst gentemot världens ursprungsbefolkningar.
  • Nykolonialismens globala härjningar sätter avtryck också i Sverige.
  • När papperslösa utnyttjas i ett systematiskt, modernt slaveri cementeras såväl klassamhället som gamla rasistiska stereotyper.
  • Marknadsanpassning och urvattning av kultur och akademi bygger på ett allt mer fundamentalistiskt ekonomistiskt perspektiv på mänskliga aktiviteter som inte bör inlemmas under marknadens logik.
  • Helheten utarmas när samhället slutar värna rätten att leva fria och innehållsrika liv för människor med funktionsnedsättningar. Osunda kroppsnormer och rädsla för att själv tappa funktionalitet skapar i slutänden hälsokulter och kroppselitism i hela samhället.

Vi står inför ett vägskäl. Framtiden går oss nu till mötes. Alla tänkbara versioner av morgondagen har en minsta byggsten – människan själv. Vår kamp för framtiden börjar och slutar med kampen för människovärdet.


Hjärtas historia

Hjärta grundades 2011 som den första multireligiösa föreningen inom Socialdemokrater för tro och solidaritet. Vi har kvar samma grundläggande värderingar som alltid, men sedan 2022 krävs inte längre medlemskap i något parti för att få tillhöra Hjärta. Vår ambition är fortsatt att påverka både i samhället och i den parlamentariska politiken i Sverige.

%d bloggare gillar detta: